Kavels de Pompers

Specificaties:

  • Wonen aan de rand van het dorp
  • Grenzend aan landerijen
  • Ruime bebouwingsmogelijkheden


‹ Terug naar het volledige aanbod

Omschrijving:

De kavels liggen aan de oostkant van Soerendonk grenzend aan het Landschapspark Baronie Cranendonck en tussen de straten De Pompers en Van Sevenbornlaan. Het plan wordt gekenmerkt door een ruime opzet met veel groen.

Bebouwingsmogelijkheden
Alle woningen worden gebouwd in traditionele, dorpse architectuur met een kap.
Daarbij geldt voor de meeste woningen een goothoogte van maximaal 4,5 meter en een bouwhoogte van maximaal 9 meter. De overige woningen hebben een maximale goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 11 meter. De gevels zijn van baksteen in donkere bruintinten of van wit gekiemd metselwerk of stucwerk.

Eindelijk het huis dat helemaal bij u past.
Met de architectonische uitstraling die u voor ogen staat, zodat uw levensstijl perfect weerspiegeld wordt in uw woonstijl. Uw huis kunt u helemaal naar eigen idee ontwerpen. Zolang u zich maar houdt aan de regels en voorschriften die daarvoor gelden, waaronder planologische voorschriften. Zo ziet de gemeente graag dat de architectuur van de woningen aansluit bij het dorpse karakter van Soerendonk. Hiervoor zijn beeldkwaliteitscriteria opgesteld. De belangrijkste voorschriften kunt u hieronder lezen onder het kopje ‘Wat kunt u op uw kavel bouwen’.

Wat kunt u op een kavel bouwen?
De bebouwingsmogelijkheden zijn vastgelegd in planologische voorschriften. Deze zijn onder andere vastgelegd in het bestemmingsplan en in te zien bij de gemeente Cranendonck. Hieronder vindt u de belangrijkste.

Algemeen
• Eén vrijstaande woning per kavel.
• Parkeren op eigen terrein (2 parkeerplaatsen).

Situering en bouwvlak
• De woning en aan- en bijgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gesitueerd.
• Voor elke kavel is een bouwvlak vastgesteld met eigen afmetingen.
• De bouwvlakken liggen ten minste 5 en ten hoogste 7 meter uit de voorste kavelgrens; en ten minste 3 en ten hoogste 13,7 meter uit de zijgrenzen van de kavel.
• De woningen moeten in de voorste grens van het bouwvlak worden gebouwd (dit geldt niet voor de kavels 18 en 19). De voorste grens van het bouwvlak is de grens aan de straatkant.
• De woningen op de kavels 9 en 10 zijn met de voorgevel georiënteerd op de weg De Pompers.

Eisen aan de woning

Bebouwingsleidraad
Algemeen
Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op een aantal “dorpse bouwstenen”, die bepalend zijn voor het plan:
- De landschappelijke context bepaalt de uiteindelijke stedenbouwkundige structuur;
- De stedenbouwkundige structuur is kleinschalig en zowel intern als extern gericht. Harde contrasten met het omringende landschap zijn niet wenselijk, de uitbreiding moet een “natuurlijke toevoeging” zijn;
- Een variatie in voortuinen;
- Diepe achtertuinen, die zorgen voor een groene omzoming van de nieuwe dorpsuitbreiding;
- De woningen sluiten qua massa aan op een dorpse schaal, waarbij de bebouwing ondergeschikt is aan het perceel.

Een juiste positionering en omvang van de woningen op de kavels is bepalend voor de gewenste sfeer van de nieuwe uitbreiding. Hiertoe zijn op de verbeelding bouwstroken aangegeven waarbinnen de bebouwing plaats dient te vinden. De omvang van de bouwvlakken is flexibel doordat de kavelbreedte naar de wens van de koper wordt uitgegeven. De bebouwingsgrens is in de bouwstrook vastgelegd en is in alle gevallen georiënteerd op de interne ontsluitingsstructuur. De achtertuinen van kavel 11 t/m 15 vormen de overgang naar het omringende landschap, waardoor aansluiting wordt gezocht op de huidige bebouwingsrand, die door smalle diepe achtertuinen een groene dorpsrand vormen. In het plangebied wordt woningtypologie "Wonen rondom de plaetse" benoemd, passend binnen de bovengenoemde bouwstenen.

Goot- en bouwhoogte
• goothoogte maximaal 4,5 meter; bouwhoogte maximaal 9 meter.

Eisen aan aan-, uit- en bijgebouwen
• Het gezamelijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen is maximaal 75 m².
• Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen binnen het bouwvlak worden gebouwd.
• Op een in het bestemmingsplan nader omschreven deel van de kavel (aangegeven op de situatietekening) mogen aan- en uitbouwen en bijgebouwen ook buiten het bouwvlak gebouwd worden.
• De aan- en uitbouwen en bijgebouwen moeten ten minste 3 meter achter de voorgevel van de woning staan. Ze mogen tot maximaal 25 meter achter de voorste bouwgrens worden gesitueerd.
• Goothoogte: maximaal 3,25 meter; bouwhoogte maximaal 4,5 meter.

Voorzieningen op de kavels
De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd. Dit houdt in dat:
• de kavels op hoogte zijn gebracht;
• de kavels via een tijdelijke ontsluiting bereikbaar zijn vanaf de openbare weg;
• de gebruikelijke nutsvoorzieningen zoals kabel, elektra, gas, water en telefoon worden aangelegd tot nabij de kavelgrens. De koper zorgt zelf voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen en de riolering;
• de riolering voorziet in een aansluiting van vuilwater en een aansluiting voor hemelwater.

Bijzonderheden
• Op de kavelgrens wordt aan de straatkant een haag aangeplant (behalve op de kavels 18 en 19).
Bij de kavels 9 en 10 wordt alleen aan de zijkant grenzend aan het fietspad een haag aangeplant.
• De kavels 1, 3, 19 en 20 grenzen aan een sloot.

Kavel Kavelgrootte ca. m² Prijs V.O.N.
1............755 ................................ VERKOCHT
2............780 ................................ VERKOCHT
3............663 ................................ VERKOCHT
3a..........528 ................................ VERKOCHT
4............597 ................................ VERKOCHT
4a..........634 ................................ VERKOCHT
5............670 ................................ VERKOCHT
5a..........711 ................................ VERKOCHT
6............748 ................................ VERKOCHT
7............761 ................................ VERKOCHT
8............845 ................................ VERKOCHT
9............960 ................................ VERKOCHT
10..........1.047 ............................. VERKOCHT
11...........864 ................................ VERKOCHT
12...........893 ................................ VERKOCHT
13...........857 ................................ VERKOCHT
14..........1.047 .............................. VERKOCHT
15+15a. 1.937 .......................... VERKOCHT
16..........1.171 .............................. VERKOCHT
17..........840 .................................. VERKOCHT
18..........1.030 .............................. VERKOCHT
19..........1.130 .............................. VERKOCHT
20..........991 ................................ VERKOCHT

De kavels worden vrij op naam aangeboden. (V.O.N.). In de koopsom zijn begrepen:
• De grondkosten;
• De notariskosten inzake de juridische overdracht;
• De makelaarskosten inzis.ake opdracht verkoper aan makelaar;
• De kosten voor kadastrale inmeting van de bouwkavel;
• 21% BTW en/of 6% overdrachtsbelasting (eventuele wijzigingen in het tarief zullen worden verrekend).

Locatie: